Zr Oglasi – uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog sajta ili drugih servisa dostupnih na njemu pristajete na sledeće uslove korišćenja.

Opšte odredbe

Sajt „ZR Oglasi“ se nalazi na internet adresi https://zroglasi.rs  (u daljem tekstu Sajt).

Uslovi korišćenja uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sajta „ZR Oglasi“ i imaju svojstvo ugovora po pristupu koji se zaključuje između sledećih ugovornih strana:

 1. ALEKSANDAR DOO sa sedištem u ulici Dr Zorana Kamenkovića 13, 23000 Zrenjanin  PIB: 101170632 Matični broj: 08570825, koji je osnivač i vlasnik sajta „ZR Oglasi“ i pruža usluge informacionog društva, u daljem tekstu Pružalac usluga; i
 2. Svakog pojedinačnog korisnika sajta, u daljem tekstu Korisnik.

Uslovi korišćenja primenjuju se na svaki pristup sadržajima Sajta, kako na registrovane, tako i na neregistrovane Korisnike, te Korisnik izjavljuje da je odvojio potrebno vreme i pažnju kako bi pročitao i razumeo ove Uslove korišćenja.

 Pravno lice

Ukoliko koristite usluge Sajta u ime kompanije (organizacije) ili drugog pravnog lica, potvrđujete da imate ovlašćenje da delujete u ime i za račun tog pravnog lica i da to pravno lice prihvata ovaj ugovor.

* Podaci koje unosite prilikom registracije pravnog lica činiće Deklaraciju, koja je po Zakonu o oglašavanju (član 19.) obavezna za sva pravna lica – preduzeća ili preduzetnike.

Prema Zakonu o oglašavanju, član 19

Deklaracija je obavezna za sva pravna lica i za fizička lica za oglase u sledećim kategorijama:

– Usluge

– Kao i za sve oglase koji oglašavaju obavljanje delatnosti u okviru koje je predmet oglašavanja prodaja proizvoda ili pružanje usluga.

– Poljoprivredni proizvodi, sledeće potkategorije: 

Prerađevine od voća i povrća, mlečni proizvodi, meso i jaja, pčelinji proizvodi

– Nekretnine (samo za pravna lica)

– Briga o deci i starima, održavanje domaćinstva (može i kao fizičko lice)

Ugovorne obaveze

Pružalac usluga se obavezuje da će Korisnicima pružati usluge koje su definisane u ovim Uslovima korišćenja, a u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a Korisnik se obavezuje da će prilikom korišćenja Sajta poštovati i u svemu se pridžavati pravila koja su određena u ovim Uslovima korišćenja, kao i važećih propisa Republike Srbije.

Korisnik je saglasan da, u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i Politikom privatnosti, njegove podatke o ličnosti Pružalac usluga može prikupljati, obrađivati i čuvati, na način kako je to bliže uređeno i objašnjeno u Politici o privatnosti, a radi ispunjenja svoje ugovorne i zakonske obaveze, kao i u druge svrhe.

Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja smatra se da je Korisnik upoznat sa  , koja je sastavni deo ovog ugovora i koja je javno objavljena na Sajtu, te mu je dostupna na uvid, i da se u potpunosti slaže sa istom.

Usluge

Pružalac usluga u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije i Zakonom o oglašavanju Republike Srbije predstavlja pružaoca usluga informacionog društva koji putem Sajta, organizovanog kao klasifikovani oglasnik na internetu, prenosi oglasne poruke Korisnika, te u tom smislu pruža usluge objavljivanja oglasa, kao i njihove promocije, na internetu.

 • Besplatni oglasi

U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije i Zakonom o oglašavanju Republike Srbije Pružalac usluga bez naknade objavljuje i klasifikuje oglase registrovanih Korisnika, putem interneta, na Sajtu.

 • Plaćene usluge

Pružalac usluga sa ciljem što veće vidljivosti i posećenosti oglasa registrovanim Korisnicima pruža usluge promocije i reklame oglasa na internetu. Ove usluge se plaćaju u skladu sa cenovnikom koji je, uz detaljno objašnjenje svake usluge, dostupan na Sajtu na stranici „Paketi i cene“. Pružalac usluga zadržava pravo da bez najave menja cenovnik ovih usluga, te se u skladu sa tim Korisnik upućuje na stranicu „Paketi i cene“, na kojoj je cenovnik dostupan, kako bi uvek bio upoznat sa važećim cenama usluga.

Registracija korisnika

Registracijom Korisnik kreira svoj lični profil (Korisnički Račun) pomoću kojeg može postavljati oglase na Sajtu. Registracija Korisnika je neophodna da bi Korisnik pristupio postavljanju oglasa na Sajtu i besplatna je.

Registrovani korisnik mora biti punoletan.

Prilikom registracije Korisnik će najpre izabrati da li se registruje kao pojedinac ili kao pravno lice.

U slučaju kada se Korisnik registruje kao pojedinac, potrebno je da odabere svoje korisničko ime, potom da upiše svoje ime i prezime i jedinstveni matični broj građanina (JMBG). Takođe, potrebno je da Korisnik prijavi svoju e-mail adresu kao i lozinku, koje će koristiti kao pristupne podatke svom Korisničkom Računu.  

U slučaju kada se Korisnik registruje kao pravno lice, potrebno je da odabere svoje korisničko ime, potom da upiše naziv firme i poreski identifikacioni broj (PIB). Takođe, potrebno je da Korisnik prijavi svoju e-mail adresu kao i lozinku, koje će koristiti kao pristupne podatke svom Korisničkom Računu.  

U svakom slučaju, Korisnik može postaviti (uploadovati) sliku koja će predstavljati njegov Avatar (sliku profila/sliku korisnika). Ova slika će biti javno dostupna svim korisnicima interneta uz korisničko ime.

Nakon toga će na navedenu e-mail adresu Korisnik dobiti e-mail poruku od Pružaoca usluga sa linkom za potvrđivanje registracije. Takođe, na navedenu e-mail adresu Korisnik će dobijati i druga obaveštenja vezana za oglase.

Korisnik samostalno bira lozinku prilikom registracije i isključivo je odgovoran za tajnost lozinke i korišćenje Sajta putem pristupnih podataka. Ukoliko korisnik posumnja na neovlašćeno korišćenje svojih pristupnih podataka i svog Korisničkog Računa, o tome će obavestiti Pružaoca usluga. Takođe, Korisnik se obavezuje da neće koristiti tuđe podatke, da su podaci koje je pružio tačni i da neće davati svoje pristupne podatke trećim licima.

Svaki Korisnik može imati samo jedan Korisnički Račun.

Korisnik može odbiti da dostavi svoje podatke, ali u tom slučaju neće moći da se registruje, kreira svoj lični profil (Korisnički račun) i da postavi oglas na Sajt.

Postavljanje oglasa

Postavljanju oglasa može pristupiti samo registrovani Korisnik. Registrovani Korisnik koji je postavio oglas je u celosti odgovoran za tačnost informacija i za sadržaj oglasa koji je postavio. Oglas koji se postavlja na Sajt u svemu mora biti u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i sa pravilima određenim u ovim Uslovima korišćenja.

Sadržaj oglasa

 Registrovani Korisnik je saglasan da će sadržaj oglasa koji postavlja (tekst oglasa, fotografije, kontakt telefon ili e-mail adresa i sve drugo, u zavisnosti od toga šta želi od podataka da bude objavljeno na sajtu) biti objavljen na Sajtu, i na taj način će biti javno dostupan svim korisnicima interneta, kao i da će ga u tom smislu treća lica i Pružalac usluga moći kontaktirati. Takođe, Korisnik je saglasan da postavljeni oglas može biti podeljen (objavljen) i na Facebook stranici https://www.facebook.com/ZrOglasi ,  na Twitter-u na adresi https://twitter.com/ZrOglasi  i na portalu ILoveZrenjanin kao i stranici portala na facebook-u  https://www.facebook.com/ZRENJANIN a u cilju povećanja broja pregleda i vidljivosti oglasa

Sadržaj oglasa koji Korisnik postavlja u svemu mora biti u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije, a posebno u skladu sa Zakonom o oglašavanju i Zakonom o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da sadržaj postavljenog oglas nije u skladu sa zakonom, i sa ovim Uslovima korišćenja, Pružalac usluga ga može, po saznanju, ukloniti sa Sajta i o tome će obavestiti Korisnika, ali Pružalac usluga u tom slučaju ne može odgovarati za eventualnu štetu ukoliko ona nastane. Korisnik isključivo odgovara za sav sadržaj koji postavlja na Sajt, kao i za posledice koje iz toga proističu.

Korisnik zadržava autorsko pravo nad sadržajem oglasa koji postavlja na Sajt i odgovoran je za tačnost podataka sadržaja oglasa. Takođe, Korisnik daje pravo Pružaocu usluga da koristi celokupan sadržaj oglasa koji postavlja na Sajt i bilo kakav sadržaj koji bude dostavljen kroz komunikaciju sa korisničkim timom, kao i pravo da ga objavi (podeli) na gore navedenim mestima. Pružalac usluga nije odgovoran za sadržaj koji Korisnici objavljuju na Sajt.  

U sadržaju oglasa fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se prodaje, za šta odgovara Korisnik.

Korisnik je saglasan da Pružalac usluga ima pravo da umetne vodeni žig (logo) Sajta na svaku pojedinačnu fotografiju koju Korisnik priloži prilikom postavljanja oglasa na Sajt, kao i da, zbog samog izgleda stranica Sajta, Pružalac usluga može menjati dimenzije priloženih fotografija. 

Realizacija oglasa

 Pružalac usluga ne posreduje prilikom realizacije oglasa koje korisnici postavljaju na Sajt, niti utiče na istu. Pružalac usluga ni u kom smislu nije odgovoran za moguće posledice, niti može snositi bilo kakvu odgovornost, niti je odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati i biti prouzrokovana korisnicima sajta ili trećim licima, a povodom oglasa i njegove realizacije. Svaka trgovina ili razmena obavlja se na sopstveni rizik Korisnika.

Kopiranje sadržaja

Celokupni sadržaj objavljen na Sajtu kao i podaci na njemu zaštićeni su u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima i drugim važećim zakonima.

Svako kopiranje, izmene, distribucija ili objavljivanje sadržaja bez prethodnog pismenog odobrenja zabranjeno je, te podleže pravnim sankcijama u skladu sa zakonima Republike Srbije.

Ponašanja korisnika

 Nije dozvoljeno prilikom postavljanja oglasa: 

 • Postaviti oglas koji je u bilo kom delu u suprotnosti sa Zakonom o oglašavanju Republike Srbije;
 • Postavljati oglase koji sadrže laži i neistine;
 • Postavljati oglase koji mogu dovesti u zabladu;
 • Postavljati oglase koji vređaju bilo koga;
 • Postaviti isti oglas, odnosno oglas sa predmetom koji je već oglašen nije dozvoljeno postavljati više puta;
 • Stavljanje linka konkurentskog sajta ili firme, prodavnice ili sajta koji promoviše laku zaradu preko interneta;
 • Postavljanje broja telefona u opisu oglasa
 • Postavljanje fotografija koje sadrže lica koja nisu dala saglasnost za objavljivanje;
 • Oglas uklanjati i postavljati ponovo zbog boljeg pozicioniranja (minimum 7 dana);
 • Unositi tekst koji nije u vezi sa oglasom;
 • Unositi naziv oglasa karaktere i grafike radi isticanja;
 • Ponavljati oglas u neodgovarajućim kategorijama;
 • Postavljati oglase koji imaju veze sa mrežnim marketingom i piramidalnom prodajom;
 • Postavljanje oglasa sa brojem telefona čiji pozivni broj nije u Srbiji
 • Postavljanje oglasa koji pozivaju na igranje igara na sreću

Zabranjeno je oglašavati:

 • Advokatske usluge;
 • Sredstva za lečenje;
 • Sredstva za samoodbranu;
 • Prostituciju i pornografski sadržaj;
 • Igre na sreću;
 • Preprodaju ulaznica za bioskope, koncerte, utakmice…
 • Piratske kopije proizvoda;
 • Internet naloge;
 • Nadrilekarstvo;
 • Usluge tarota, predviđanja pudućnosti, gledanje u karte
 • Opojne droge i njihovu upotrebu;
 • Oružje i municiju;
 • Duvan i duvanske proizvode;
 • Alkoholna pića (sem piva i vina) i njihovo konzumiranje
 • Kao i sve drugo propisano Zakonom o oglašavanju i drugim zakonima.

Oglašavanje novih stvari omogućeno je samo firmama i neophodno je registrovanje kao pravno lice ili preduzetnik.

Zabranjeno je: 

 • Korišćenje bilo koje ponuđene usluge Sajta za nemoralne, nepoštene ili ilegalne svrhe;
 • Objavljivanje ili cirkulacija materijala s kažnjivim ili drugim nepoštenim i ilegalnim sadržajem;
 • Prenos sadržaja koji ugrožava tuđu privatnost, propagira rasnu etničku, polnu i drugu diskriminaciju ili mržnju;
 • Nanošenje štete maloletnicima na bilo koji način.

Kršenje uslova korišćenja

Ukoliko Korisnik prekrši Uslove korišćenja Sajta Pružalac usluga zadržava pravo da:

 • Opomene korisnika, kao i da mu ukloni oglas sa Sajta
 • Privremeno ili trajno blokira Korisnički Račun.

U zavisnosti od težine povrede i diskrecione ocene Pružaoca usluga, u slučaju lakših kršenja uslova korišćenja Korisniku može biti izrečena opomena i može mu biti uklonjen oglas sa Sajta, a u slučaju težih kršenja ili učestalog kršenja uslova korišćenja, kada se uvidi da sama opomena i uklanjanje oglasa nemaju efekta, Korisniku može biti privremeno ili trajno blokiran Korisnički račun.

Korisnik nema pravo na bilo kakvu nadoknadu ukoliko mu zbog kršenja uslova korišćenja bude uklonjen oglas, niti zbog toga što za vreme blokade Korisničkog Računa nije bio u mogućnosti da koristi usluge koje se pružaju putem Sajta. Pružalac usluga u tom slučaju ne može odgovarati za eventualnu štetu ukoliko ona nastane.

Isključenje odgovornosti Pružaoca usluga

Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije isključena je odgovornost Pružaoca usluga za:

 • Sadržaj podataka skladištenih u bazi podataka i
 • Sadržaj podataka objavljenih na Sajtu.

U skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini Republike Srbije Pružalac usluga nije dužan da pregleda podatke koje je skladištio, preneo ili učinio dostupnim.

Nedostupnost Sajta

 Usled tehničkih problema ili više sile moguće je da Sajt privremeno bude nedostupan Korisnicima, kao i da emitovanje oglasa bude prekinuto ili potpuno onemogućeno i u tom slučaju Pružalac usluga ne odgovara za eventualnu štetu koja iz tih razloga može nastati.

Prijava prestupa

 Svako kršenje Uslova korišćenja, kao i druge prestupe možete prijaviti putem mail-a info@zroglasi.rs ili preko kontakt forme na stranici KONTAKT.

Prepiska sa korisničkim timom

 Nije dozvoljeno objavljivanje bilo koje prepiske sa korisničkim timom Sajta bez dozvole Pružaoca usluga. Takođe, odgovor administratora ili korisničkog tima ne mora da odražava stavove Pružaoca usluga, tako da shodno tome Korisnici ne mogu ostvarivati prava na osnovu takve prepiske.Osim već navedenih načina komunikacije, Korisnici se mogu obratiti korisničkom timu i putem Facebook Messengera pritiskom na dugme koje se nalazi u donjem desnom uglu stranice na Sajtu.

Sudska nadležnost

U slučaju bilo kakvog spora koji se ne može rešiti mirnim putem, ugovorne strane ovim putem saglasno određuju mesnu nadležnost suda u Zrenjaninu.

Izmena Uslova korišćenja

 Pružalac usluga zadržava pravo da u svakom momentu može izmeniti Uslove korišćenja bez prethodne najave, sve promene stupaju na snagu danom njihove objave. Shodno tome o svakoj promeni se možete informisati isključivo na stranici USLOVI KORIŠĆENJA.

U Zrenjaninu,  01.05.2022.­­­godine

ALEKSANDAR DOO