Dobro došli na sajt „ZR Oglasi“ koji se nalazi na internet adresi https://zroglasi.rs (u daljem tekstu Sajt).

ALEKSANDAR DOO   Dr Zorana Kamenkovića 13, 23000 Zrenjanin PIB: 101170632 Matični broj: 08570825, koji je osnivač i vlasnik sajta „ZR Oglasi“ i pruža usluge informacionog društva  – obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Svrha ove Politike privatnosti je da Vas informiše na koji način prikupljamo, obrađujemo, koristimo, čuvamo i štitimo Vaše podatke o ličnosti, kao i da Vas informiše o pravima koja imate u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Posećivanjem Sajta i korišćenjem usluga na njemu potvrđujete da ste pročitali i razumeli Politiku privatnosti.

Podaci o ličnosti se prikupljaju, obrađuju i koriste u skladu sa propisima Republike Srbije.

Politikom privatnosti utvrđena su pravila i uslovi koje pratimo kako bismo zaštitili privatnost naših korisnika. Zaštita privatnosti svakog lica nam je prioritet, zato preduzimamo sve neophodne mere kako bismo obezbedili puno poštovanje zakonskih propisa.

Zadržavamo pravo izmene ove Politike privatnosti, u svakom trenutku kada se to čini prigodno, a sve izmene stupaju na snagu danom njihove objave. O svim značajnijim promenama ćete biti skladno obavešteni.

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo:

Prilikom registracije korsnika prikupljamo njihove sledeće podatke:

-Ime i prezime

-E-mail adresa

-JMBG (jedinstveni matični broj građana)

Prilikom pristupa Sajtu možemo prikupiti sledeće podatke:

-IP adresa

-Podaci o lokaciji korisnika

-Ime internet provajdera korisnika

-Verzija pretraživača korisnika

-Operativni sistem uređaja korisnika

-Veb sajt koji korisnik koristi da bi posetio naš sajt

-Internet stranice koje posećujete dok ste u kontaktu sa nama

-Ukoliko je to u datoj situaciji primenjivo – sve reči na osnovu kojih ste pretraživali da biste došli do naše internet stranice.         

Prilikom plaćanja usluga možemo prikupiti sledeće podatke:

-Broj tekućeg računa ukoliko se plaća preko e-bankinga

-Adresa stanovanja ukoliko se plaća preko naloga za uplatu

Kao i sve druge podatke o ličnosti koje nam korisnici direktno dostave u komunikaciji sa nama i sve podatke koje navedu u sadržaju oglasa. Napominjemo da će svi podaci u sadržaju oglasa biti javno dostupni na Sajtu svim korisnicima interneta.

Pravni osnov i svrha obrade

 Podatke o ličnosti korisnika obrađujemo na osnovu sledećih pravnih osnova:

1.Obrada je neophodna kako bismo ispunili obaveze koje proističu iz Uslova korišćenja, a u sledeće svrhe:

-Kreiranje korisničkih naloga(računa)

-Organizovanje klasifikovanog oglasnika

-Pružanje usluga objavljivanja oglasa korisnika, kao i njihove promocije

-Pružanje usluga komunikacije sa korisničkim timom/administratorima Sajta

-Provere usklađenosti sa uslovima korišćenja sajta po potrebi i dr.

  1. Obrada je neophodna u cilju ostvarivanja naših legitimnih interesa, a u sledeće svrhe:

-Boljeg korisničkog iskustva, uključujući pružanje personalizovanih usluga i sadržaja, kao i unapređenja sajta i usluga i bezbednosti trgovine.

  1. Obrada je neophodna u cilju poštovanja naših obaveza koje su propisane zakonom

-Ispunjavanja svojih zakonskih obaveza, kao što su obaveze vezane za identifikaciju lica koje se oglašava, kao i čuvanje oglasne poruke i podatke o oglasnoj poruci (Zakon o oglašavanju čl. 45. i čl. 70.), i drugih obaveza propisanih zakonom.

 Pristanka korisnika je potreban u bilo koje druge svrhe, te ćemo tad i u tom smislu, u skladu sa propisima, ukoliko bude bilo potrebe za tim tražiti Vaš izričit pristanak.

Korisnici podataka

Radi izvršavanja svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti pristup Vašim podacima o ličnosti može imati i IT podrška – hosting kompanija sa kojom sarađujemo.

U slučajevima koji su propisani zakonom, na zahtev nadležnog organa ili zainteresovanog lica, možemo im omogućiti uvid u oglasnu poruku i podatke o oglasnoj poruci. Na osnovu odgovarajućeg sudskog, odnosno upravnog akta dužni smo da predočimo sve podatke na osnovu kojih se može preduzeti otkrivanje ili gonjenje počinilaca krivičnih dela, odnosno zaštita prava trećih lica.

Zaštita podataka

Vaše podatke štitimo korišćenjem sledećih mera zaštite:

Sistem privilegija i rola i SSL sertifikat.

Vaše podatke čuvamo sve dok je to neophodno da bi ispunili svrhe koje su opisane u ovoj Politici privatnosti, a u skladu sa načelima Minimizacije podataka i Ograničenja čuvanja. Konkretno Vaše podatke o ličnosti čuvamo sve dok imate registrovan Korisnički račun na Sajtu, odnosno dok ne obrišete Korisnički račun i Vaše podatake.

Vaše podatke možemo čuvati duže od toga u slučaju da postoji zakonska obaveza ili ukoliko je to potrebno zbog postupka pred sudom ili drugim državnim organom, dokle god je to neophodno, kako bismo zaštitili svoja prava i interese.

Za više informacija o uslovima čuvanja podataka u vezi sa određenim ličnim podacima, kontaktirajte nas na e-mail adresu info@zroglasi.rs

 

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Iz razloga što se server na kome su skladišteni podaci nalazi u SR Nemačkoj, vršimo transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije u SR Nemačku. (SR Nemačka se nalazi na listi država u kojima se smatra da je obezbeđen primeren nivo zaštite podataka o ličnosti određenih Odlukom Vlade.)

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:

Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;

Pristup vašim podacima o ličnosti;

Ispravku i dopunu vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;

Brisanje i ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti;

Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;

Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluga;

Pravo na prigovor;

Možete odbiti da dostavite svoje podatke, ali u tom slučaju nećete moći da se registrujete, kreirate svoj Korisnički račun i da postavljate oglase na Sajt.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Progressive, Kralja Aleksandra I Karađorđevića broj 2, Zrenjanin, info@zroglasi.rs, 0677645274 .

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Obaveze korisnika

Korišćenjem Sajta i davanjem Vaših podataka o ličnosti, potvrđujete da ste dužni da dostavite svoje stvarne, tačne i potpune podatke. Takođe, Vaša je obaveza da nas obavestite o bilo kakvim promenama u Vašim podacima kako biste bili sigurni da su ažurirani i tačni.

Ukoliko se utvrdi da ste prekršili svoje obaveze ili ukoliko osnovano sumnjamo da su informacije koje ste dali lažne ili nepotpune ili na bilo koji način suprotne važećem zakonu ili ovoj Politici o privatnosti, zadržavamo pravo da odbijemo Vašu prijavu za registraciju ili da suspendujemo Vaš račun odmah bez obaveštenja. U tom slučaju nemate pravo na bilo kakvu nadoknadu zbog odbijanja Vaše prijave ili suspenzije ili prekida Vašeg računa.